arazi ve arsa düzenlemeleri, imar uygulamaları, 18. madde uygula

I. DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ Dava Dilekçesi Özetleri

ÖRNEK 1

Genel olarak imar uygulamasına karşı açılacak davada dilekçe örneği.

ÖRNEK 2

İmar uygulamasında, DOP kesintisinden sonra geriye ka­lan kısmın ta­mamının kamu hizmeti alanından verilmesine karşı açıla­cak davada dilekçe örneği.

ÖRNEK 3

Aynı alanda ikinci kez yapılan parselasyon işlemine karşı açıla­cak da­vada dilekçe örneği.

ÖRNEK 4

İmar uygulamasının dağıtım aşamasında aynı yerden par­sel ve­rilme­mesi üzerine açılacak davada dilekçe örneği.

ÖRNEK 5

3194 sayılı Yasanın 18. maddesine göre yapılan imar uy­gulaması sıra­sında müşterek mülkiyetin ferdileştirilmesi nedeniyle açı­lacak davada dilekçe örneği.

ÖRNEK 6

İmar uygulaması işlemine karşı yapılan itirazın belediye encü­meni ye­rine belediye başkanlığınca cevaplandırılarak reddedilmesi üzerine açılacak davada dilekçe örneği.

ÖRNEK 7

Düzenleme sınırının hatalı olarak tespit edilmesi suretiyle yapı­lan imar uygulamasına karşı açılacak davada dilekçe örneği.

ÖRNEK 8

A.   Hukuka aykırı olarak yapılan (genel) imar plânına da­yalı ola­rak imar uygulaması yapılması halinde, imar uygulamasıyla birlikte imar plânına karşı açılacak davada dilekçe örneği.

B.   Nazım imar plânına aykırı olarak uygulama imar plânında de­ğişiklik yapılarak, bu değişiklik sonucunda imar uygulaması yapılması halinde, 1/1000 ölçekli uygulama imar plânı ile imar uygulamasına karşı açılacak davada di­lekçe örneği.

C.   Yetkili plân müellifine yaptırılmayan 1/1000 ölçekli imar plâ­nına da­yalı olarak yapılan imar uygulaması üzerine, bu imar uygula­ması ve dayanağı imar plânının birlikte dava konusu edilmesi halinde dava dilekçesi örneği.

D.   Hatalı yapılan ıslah imar plânına dayalı parselasyon sonu­cunda, ıslah imar plânı ile parselasyonun birlikte dava konusu edilmesi halinde dava di­lekçesi örneği.

ÖRNEK 9

Yoldan ihdasların DOP hesabına katılmayıp belediye adına par­sel oluş­turulmasına ilişkin imar uygulamasına karşı açılacak davada dilekçe örneği.

ÖRNEK 10

10/c uygulamasında bağımsız imar parseli büyüklüğünde olan hissenin tamamen bedele dönüştürülmesi üzerine açılacak davada dilekçe örneği.

ÖRNEK 11

Yasal koşulların bulunmamasına rağmen EK-1 Madde uy­gula­ması ya­pılması halinde açılacak davada dilekçe örneği.

ÖRNEK 12

Düzenleme sınırının tespiti sırasında imar parselinin ikiye bölü­nerek bir kısmının dışarıda bırakılması üzerine açılacak davada dilekçe ör­neği.

ÖRNEK 13

İmar uygulamasında DOP kesilirken parselin ifrazı sıra­sında yapılan terkin dikkate alınmaması üzerine açılacak davada di­lekçe örneği.

ÖRNEK 14

İmar plânına aykırı olarak yapılan imar uygulamasına karşı açılacak davada dilekçe örneği.

ÖRNEK 15

İmar mevzuatına göre muhafazası mümkün olan yapının ko­runmaması (bir kısmının yıkımını gerektirecek şekilde) üzerine açı­lacak da­vada dilekçe örneği.

ÖRNEK 16

Aynı alanda ikinci kez yapılan imar uygulamasında DOP alın­mayaca­ğına ilişkin iddia ile açılacak davada dilekçe örneği.

ÖRNEK 17

%40 oranında alınan DOP’un yetersiz kalması halinde, hangi parselin kamulaştırılacağına ilişkin dava dilekçe örneği.

ÖRNEK 18

İmar uygulaması sonucu yolda kalan yapının yıkımı hak­kında alınan karara karşı açılacak davada dilekçe örneği.

ÖRNEK 19

DOP ile kamuya kazandırılacak alanların dışında, başka bir amaca tah­sis edilecek olan sahanın da elde edilmesi için, bu alanın DOP hesa­bına dahil edilmesi üzerine, açılacak davada dilekçe örneği.

ÖRNEK 20

İmar plânında yolda ya da yeşil alanda kalan taşınmazın dağı­tım sonra­sında çok uzak ve ekonomik yönden düşük değerde olan yerden tah­sis yapıl­ması üzerine açılacak davada dilekçe örneği.

ÖRNEK 21

İmar uygulamasına dayanak yasa maddesi olarak, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi, 2981/3290 sayılı Yasanın 10/c maddesi ile Ek Madde 1 hükümlerinin dayanak alınarak yapılan imar uygulamasına karşı açılacak davada dilekçe örneği.

ÖRNEK 22

Temyiz dilekçesi.

 

 

Bu dava dilekçe örnekleri Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Cafer ERGEN, SEÇKİN YAYINEVİ A.Ş. YIL:2006 İKİNCİ BASKI da bulabilirsiniz.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !